Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese  www.manufaktura75cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti zhotovitele, kterým je níže

(Údaje o dodavateli) uvedený provozovatel internetových stránek Rene Pěnkava

 

www.manufaktura75.cz

)

Údaje o dodavateli:

Rene Penkava

se sídlem: Stefanikovo namesti 15, Jihlava 58601

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku

IČ: 47371285

 

Bankovní spojení: 1027175673/6100 equabank Jihlava

dále jen dodavatel,

 

Vymezení pojmů

1.

Spotřebitelská smlouva

 

– smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy podle

občanského zákoníku, pokud jsou smluvními stranami na jedné straně spotřebitel a

na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající pod domenou Manufaktura75

2.

Dodavatel / zhotovitel

– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v

rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo

nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje

služby pod domenou Manufaktura 75

3.

Objednatel / spotřebitel

 

– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná

v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická

osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro

podnikání s těmito výrobky nebo službami.

4.

Objednatel / nikoli spotřebitel

 

– je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy

jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

5.

Vznik smlouvy o zhotovení věci na zakázku

– Objednávka spotřebitele

 

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

objednatele je návrhem smlouvy a smlouva je uzavřena momentem doručení

závazného souhlasu dodavatele / zhotovitele spotřebiteli / objednateli s tímto jeho

návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany dodavatele / zhotovitele). Od

tohoto momentu mezi dodavatelem / zhotovitelem a spotřebitelem / objednatelem

vznikají vzájemná práva a povinnosti. Za toto závazné potvrzení objednávky nelze

považovat automaticky vygenerovanou odpověď na zaslanou objednávku, v tomto

případě se jedná pouze o potvrzení obdržení objednávky, kdy samo její skutečné

přijetí (závazný souhlas zhotovitele) bude uskutečněno až po telefonickém potvrzení

a zkontrolování údajů o objednateli/spotřebiteli.

Informace o smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením smlouvy objednatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je objednatel

dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má

možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást

uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně

zhotovitele či objednatele, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném

jazyce. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována za účelem jejího úspěšného

splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických

krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v

internetové sběrně fotografií a objednatel má možnost před vlastním odesláním

objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou

zobrazeny na našich webových stránkách a je tak umožněna jejich

archivace a reprodukce objednatelem. Náklady na použití komunikačních prostředků

na dálku (telefon, internet, atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši,

závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.

Objednávka a storno objednávky

 

 1. Hledání v ceníku nabízených služeb může provádět každý

bez nutnosti registrace. Při realizaci objednávky je objednatel požádán o kontaktní

údaje. Registrace do systému není nutná.

 1. Přijetí objednávky potvrzujeme nejpozději následující pracovní den na vámi

zadanou kontaktní

elektronickou adresu.

 1. Kontrolu, opravu či storno objednávky můžete provést prostřednictvím e-mailové

zprávy na adresu: poptavka@manufaktura75.z

 

do doby jejího přijmutí do výroby.

O stavu

zakázek dostáváte automatické e-mailové zprávy.

 1. Písemné potvrzení o převzetí objednávky obsahuje označení předmětu díla, jeho

rozsah, jakost,

cenu za jeho provedení a dobu zhotovení. Toto potvrzení obdrží

objednatel po odeslání své objednávky.

Upozornění! Chyby v datech dodaných objednatelem

Objevíme-li v datech chyby zabraňující dalšímu zpracování, dodací lhůta se

prodlužuje o dobu, kterou zhotovitel nebo tvůrce tiskových dat potřeboval pro

dodání opravených dat od objednatele, není-li dohodnuto jinak. Pokud objednatel na

tisku nevyhovujících dat trvá přes upozornění zhotovitele, musí to potvrdit písemně.

Zhotovitel po svém upozornění na nedostatky zabraňující dalšímu zpracování může

v případě trvání objednatele na objednávce od smlouvy odstoupit. Zhotovitel

nezodpovídá za žádné nedostatky v dodaných datech.

Právo na odstoupení od smlouvy

Až do zhotovení díla (zakázky) může objednatel od smlouvy odstoupit, je ale

povinen zaplatit zhotoviteli částku, která připadá za práce již vykonané, pokud

nemůže zhotovitel jejich výsledek použít jinak a nahradit mu účelně vynaložené

náklady. Pokud tedy k odstoupení od smlouvy dojde před tím, než zhotovitel započal

objednávku zpracovávat, bude takové odstoupení bezplatné. Pokud ale již se

zpracováním zakázky bylo započato, uhradí objednatel částku odpovídající již

vykonaným úkonům a nákladům.

Objednatel může odstoupit od smlouvy, je-li zřejmé, že dílo (zakázka) nebude včas

hotovo nebo nebude provedeno řádně, a jestliže zhotovitel neučiní nápravu ani v

poskytnuté přiměřené době na nápravu.

Odstoupení spotřebitele od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění (zhotovené

zakázky) v případě uzavření smlouvy pomocí prostředků komunikace na dálku

(např. internet) není v případě on-line služby na výše uvedených webových

stránkách dodavatele možné. Je to z důvodu zákonné výjimky ve smyslu § 53 odst.

8 písm. c) Obč.Z., která vylučuje takové odstoupení od smlouvy na dodávku zboží

upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.

Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která neobsahuje úplné údaje o

Objednateli

 

Dodací podmínky

.

Po námi závazně potvrzené objednávce zhotovujeme

zakázku v termínu dohodnutém se zákazníkem.

 

Platební podmínky

1.

Ceny jsou platné v době objednávky. Cena za námi potvrzenou objednávku se

nemění. Ceny jsou

automaticky vygenerované ze standardního ceníku

dodavatele a v době akčních nabídek a slev jsou ceny

upravovány až při

výdeji zakázek.

2.

Ceny jsou uvedeny v Kč.

3.

Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob

přepravy.

4.

Úhradu za námi potvrzenou objednávku můžete provést jednou z

následujících možností:

hotovostní platbou v případě osobního převzetí či dobírky

Expediční náklady

 1. Expediční náklady účtujeme zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob

přepravy. Ceny za

přepravu jsou kalkulovány pouze v rámci ČR a Slovenska.

 1. Ostatní náklady neúčtujeme.
 2. Náklady na přepravu hradíme též v případě uznané reklamace.

Převzetí zakázky

 1. Objednatel je povinen převzít věc nejpozději do jednoho měsíce od uplynutí doby,

kdy zakázka měla být zhotovena. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za

uskladnění zakázky. Za zakázku nevyzvednutou do jednoho měsíce od uplynutí

doby, kdy měla být zakázka zhotovena, účtujeme poplatek za uskladnění ve výši 5,-

Kč za kalendářní den. Po uplynutí šesti měsíců ode dne, kdy byla zakázka

 

Záruční doba, reklamace

 

 1. Na zhotovenou zakázku poskytujeme zákonnou dvouletou záruku kterou rozšiřujeme o doživotní záruku na vady způsobené špatnou výrobou. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození a běžná opotřebení.

 

 1. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zakázky. Převzal-li objednavatel

zakázku až po dni, do kterého měl povinnost ji převzít, běží záruční doba již ode

dne, kdy měl tuto povinnost.

 1. Při převzetí zásilky dodané prostřednictvím našeho smluvního přepravního

partnera nebo kurýrní služby doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky.

V případě vnějšího poškození zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte

našeho obchodníka. Reklamace vnějšího poškození zásilky, která bude naší firmě

oznámena po vašem převzetí od našeho přepravce, bude posuzována na základě

přepravního listu podepsaného objednatelem, do kterého může objednatel uvést své

výhrady k dodané zásilce (zejména k jejímu vnějšímu poškození).

 1. Odpovědnost za kompletnost nepoškozené zásilky nese zhotovitel.
 2. Při uplatnění reklamace vám doporučujeme dodat spolu s reklamovanou zakázkou

nabývací doklady vztahující se k reklamované zakázce jako je doklad o zaplacení

(např. kopie účtenky nebo faktury / daňového dokladu), zakázkový sáček či

objednávkový list. Při uplatnění reklamace zasláním doporučujeme

takovou

zásilku

ve formě cenného balíku, nikoliv dobírkou (zboží zaslané na dobírku nebude

převzato).

 1. Reklamaci řešíme ihned po obdržení reklamované zakázky a řešení vámi

uplatněné reklamace bude vycházet z vámi zvoleného zákonného požadavku podle

charakteru závady a to opravou, přiměřenou slevou či odstoupením od smlouvy o

zhotovení věci na zakázku. V případě sporné reklamace rozhodneme do pěti

pracovních dnů, pokud není dohodnuto písemnou formou jinak. Reklamaci vyřídíme

do 30 dnů od uplatnění vaší reklamace. Pokud nezvolíte při uplatnění reklamace svůj

zákonný požadavek na její vyřízení, a to zejména sdělením svého požadavku do

reklamačního protokolu, případně nebude-li mít váš požadavek oporu v zákoně, zvolí

zhotovitel zákonné řešení reklamace podle svého uvážení. V takovém případě

budete

o způsobu řešení informován(a).

 1. Zhotovitel je povinen objednateli vydat písemné potvrzení o tom, kdy objednatel

právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob

vyřízení reklamace objednatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení

reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy zakázky a době jejího trvání,

případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

 1. Náklady na přepravu v případě uznané reklamace jdou na vrub dodavatele.
 2. Reklamace v záruční době se nevztahuje na vady zhotovené zakázky způsobené:

mechanickým poškozením a opotřebením

živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

světelnými a teplotními vlivy

Práva plynoucí z odpovědnosti za vady – záruční vady

 1. Při výskytu odstranitelné vady má objednavatel nárok na její odstranění bez

zbytečného odkladu.

Není-li takový postup možný, může objednatel žádat

přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

 1. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc podle

objednávky řádně užívána jako věc bez vady, má objednatel právo na odstoupení od

smlouvy.

 1. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle

objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu.

Ochrana osobních údajů:

Použití a zpracování vámi poskytnutých osobních údajů se řídí zákonem č.101/2000

Sb., o ochraně osobních údajů. Objednatel uzavřením smlouvy souhlasí se

zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi. Poskytnutá

data slouží pouze k řádnému zpracování a vyřízení vaší objednávky a nebudou

poskytována jinému subjektu než zpracovateli. Výjimku představují externí

dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu,

nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje zákazníků jsou plně

zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi

třetích osob. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na

jejich opravu či odstranění za naší databáze, včetně dalších zákonných práv k těmto

údajům.

Data mohou být použita k marketingovým aktivitám dodavatele nebo pověřené

společnosti. V případě odstranění dat z databáze dodavatel tato data ani jejich

zálohy už nepoužije na žádné své marketingové nebo obchodní aktivity a ani je

nepřevede na třetí osobu.

 

Zásady nakládání s osobními údaji uživatelů

webových služeb společnosti Manufaktura75.

 

Tento dokument shrnuje základní zásady nakládání s osobními údaji uživatelů webových služeb

Společnosti Manufaktura 75

Naše společnost postupuje při zpracování osobních údajů v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o

ochraně osobních údajů, ev. zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, zákonem č.

480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů a dalšími

právními předpisy. Věnujte proto prosím výše uvedeným předpisům patřičnou pozornost.

Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů našich služeb jinak, než k zákonným účelům,

popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas. Data jsou přitom zpracovávána pouze v rozsahu

nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou k dosažení výše uvedených

účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Za

tímto účelem si prosím vždy podrobně prostudujte příslušné podmínky dané služby, kde jsou

obvykle uvedena podrobnější pravidla pro nakládání s osobními údaji.

Pokud od vás budeme potřebovat údaje, které vás budou identifikovat (osobní údaje) nebo které

nám umožní vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktu nebo služby, jež jste si vyžádali,

výslovně vás o ně požádáme. Údaje, které shromažďujeme v souvislosti s uživateli našich služeb,

mohou obvykle obsahovat vaše jméno a příjmení, váše-mail a užívanou přezdívku. Pro některé

(zejména placené) služby potřebujeme znát i některé další informace o uživatelích, proto prosím

pečlivě prostudujte podmínky dané služby. V souvislosti s využíváním našich služeb o vás můžeme

shromažďovat určité další informace, například název poskytovatele internetových služeb a adresu

IP, pomocí které se přihlašujete k našim službám, datum a čas přístupu k těmto službám apod.

Manufaktura 75 může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat

nebo umožňovat zákon anebo se souhlasem uživatele.

Vaše osobní údaje poskytujete firmě Manufaktura 75 dobrovolně (pro některé služby je však pro

zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno). Je-li pro vás v některých

případech stanovena podle zvláštního zákona povinnost osobní údaje pro zpracování poskytnout,

budete o této skutečnosti zvlášť informováni.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

tímto všechny uživatele webových služeb společnosti Manufaktura75 kteří poskytnou společnosti

Manufaktura75 své osobní údaje, informujeme o těchto jejich zákonných právech.

Nevyhoví-li správce nebo zpracovatel žádosti subjektu údajů, má subjekt právo obrátit se přímo na

Úřad pro ochranu osobních údajů (tento postup nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým

podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů bez dalšího). Pokud vznikla v důsledku zpracování

osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku

podle zvláštního zákona.

 

Prosím čtěte !!!

 

Fotografie výrobků na našich stránkách jsou pouze orientační. Vyrábíme z přírodního materiálu  který ručně barvíme a proto nelze zaručit stejný odstín jako u umělých materiálů. I z tohoto důvodu je každý výrobek originál.

 

Nelze uplatnit vrácení zboží do 14 dnů bez udání důvodu. A to proto že každý produkt je vyroben na zakázku pro konkrétního zákazníka na základě jeho požadavků.